Algemene betalingsvoorwaarden Listenup

 

  1. Tenzij anders is overeengekomen dienen alle facturen binnen 30 dagen na dagtekening te zijn betaald.

  2. Bezwaarschriften dient u binnen een week na dagtekening van de originele factuur schriftelijk kenbaar te maken.

  3. Bij laattijdige betaling is een interest à rato van 8% verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur.

  4. Indien u na de laatste aanmaning niet tot betalen overgaat zal de vordering uit handen worden gegeven aan onze raadsman/ incassobureau.

  5. U bent in het geval van overdracht alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd. Deze kosten zijn gesteld op 15% van het factuurbedrag, onverminderd de bevoegdheid om de hogere werkelijke kosten te vorderen.

  6. Op de rechtsbetrekkingen tussen Listenup en de wederpartij is Belgisch recht van toepassing.

  7. Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van een bevoegde rechter.